# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
معاونت تربیت وآموزش
فارسی 2382-9613
2
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی-پژوهشکده انتظامی،امنیتی،اجتماعی
فارسی
3
مرکز مطالعات راهبردی ناجا
فارسی 2538-1946
4
فارسی
5
مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
فارسی 2345-4512
6
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2228-7078
7
فارسی
8
دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9570
9
فارسی
10
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان
فارسی 2382-9551
11
فارسی
12
فارسی
13
فارسی
14
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-6024
15
فارسی
16
فارسی
17
دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده منابع سازمانی
فارسی
18
فارسی
19
فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی
فارسی
20
فارسی
21
فارسی
22
فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی/دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-5810
23
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد
فارسی
24
فارسی
25
فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
فارسی
26
فارسی
27
فرماندهی انتظامی استان مازندران- دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
28
فرماندهی انتظامی استان مرکزی- دفترتحقیقات کاربردی
فارسی 2476-2792
29
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
فارسی 2383-4021
30
فارسی 2228-6241
31
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9367
32
فارسی
33
فارسی 17353823
34
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی
35
فارسی
36
فرماندهی انتظامی استان اردبیل
فارسی 4048- 2383
37
فرماندهی انتظامی استان ایلام
فارسی 2423-5792
38
فرماندهی انتظامی استان البرز - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-3354
39
فرماندهی انتظامی استان بوشهر
فارسی
40
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
فارسی
41
فارسی
42
فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی
فارسی 23221038
43
فارسی
44
فارسی
45
فرماندهی انتظامی استان زنجان
فارسی
46
فرماندهی انتظامی استان سیستان وبلوچستان
فارسی
47
فارسی
48
فارسی
49
فرماندهی انتظامی استان قزوین
فارسی
50
فارسی
51
فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد
فارسی 2383-3793
52
فارسی 2345-6302
53
فرماندهی انتظامی استان گلستان - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
54
فارسی
55
فرماندهی انتظامی استان همدان
فارسی 2383-3548
56
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
فارسی 2433-6047
57
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
فارسی 2676-5233
58
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فارسی
59
فارسی
60
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
فارسی 2008-2096
61
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی 1753-8280
62
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2538-4090
63
فارسی
64
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-4005
65
فارسی
66
بازرسی کل ناجا
فارسی 2383-4463
67
پلیس آگاهی ناجا
فارسی 1735-272X
68
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
فارسی
69
معاونت تربیت وآموزش ناجا
فارسی 2382-96137
70
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی
71
پلیس امنیت عمومی ناجا
فارسی 3349-2476
72
مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفاناجا
فارسی
73
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
فارسی
74
مهندسی نیروی انتظامی
فارسی
75
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2383-3637