# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2228-7078
2
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2383-3637