# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
فارسی