# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
پلیس آگاهی ناجا
فارسی 1735-272X