# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی
2
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی 1753-8280