# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-6024
2
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9367
3
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2538-4090
4
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-4005
5
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی