# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9570