# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده منابع سازمانی
فارسی