# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
پلیس امنیت عمومی ناجا
فارسی 3349-2476