# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
فرماندهی انتظامی استان البرز - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-3354