# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد
فارسی