# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
فارسی 2345-4512