# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی-پژوهشکده انتظامی،امنیتی،اجتماعی
فارسی
2
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2228-7078
3
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2383-3637