# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
فارسی
2
دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9570
3
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-6024
4
فارسی
5
دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده منابع سازمانی
فارسی
6
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9367
7
فارسی
8
فارسی
9
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2538-4090
10
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-4005
11
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی
12
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
فارسی