# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
فارسی
2
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان
فارسی 2382-9551
3
فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی
فارسی
4
فارسی
5
فارسی
6
فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی/دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-5810
7
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد
فارسی
8
فارسی
9
فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
فارسی
10
فارسی
11
فرماندهی انتظامی استان مازندران- دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
12
فرماندهی انتظامی استان مرکزی- دفترتحقیقات کاربردی
فارسی 2476-2792
13
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
فارسی 2383-4021
14
فرماندهی انتظامی استان اردبیل
فارسی 4048- 2383
15
فرماندهی انتظامی استان ایلام
فارسی 2423-5792
16
فرماندهی انتظامی استان البرز - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-3354
17
فرماندهی انتظامی استان بوشهر
فارسی
18
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
فارسی
19
فارسی
20
فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی
فارسی 23221038
21
فارسی
22
فارسی
23
فرماندهی انتظامی استان زنجان
فارسی
24
فرماندهی انتظامی استان سیستان وبلوچستان
فارسی
25
فارسی
26
فارسی
27
فرماندهی انتظامی استان قزوین
فارسی
28
فارسی
29
فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد
فارسی 2383-3793
30
فارسی 2345-6302
31
فرماندهی انتظامی استان گلستان - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
32
فارسی
33
فرماندهی انتظامی استان همدان
فارسی 2383-3548