# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
مرکز مطالعات راهبردی ناجا
فارسی 2538-1946