# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
معاونت تربیت وآموزش
فارسی 2382-9613
2
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی-پژوهشکده انتظامی،امنیتی،اجتماعی
فارسی
3
مرکز مطالعات راهبردی ناجا
فارسی 2538-1946
4
مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
فارسی 2345-4512
5
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2228-7078
6
فارسی
7
دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9570
8
فارسی
9
فارسی
10
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-6024
11
دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده منابع سازمانی
فارسی
12
فارسی
13
فارسی
14
فارسی
15
فرماندهی انتظامی استان مازندران- دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
16
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
فارسی 2383-4021
17
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9367
18
فارسی
19
فارسی 17353823
20
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی
21
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
فارسی
22
فارسی
23
فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی
فارسی 23221038
24
فارسی
25
فارسی 2345-6302
26
فرماندهی انتظامی استان گلستان - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
27
فارسی
28
فرماندهی انتظامی استان همدان
فارسی 2383-3548
29
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
فارسی 2433-6047
30
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فارسی
31
فارسی
32
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2538-4090
33
فارسی
34
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-4005
35
فارسی
36
بازرسی کل ناجا
فارسی 2383-4463
37
پلیس آگاهی ناجا
فارسی 1735-272X
38
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
فارسی
39
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی
40
مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفاناجا
فارسی
41
مهندسی نیروی انتظامی
فارسی
42
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2383-3637