# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
معاونت تربیت وآموزش
فارسی 2382-9613
2
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی-پژوهشکده انتظامی،امنیتی،اجتماعی
فارسی
3
مرکز مطالعات راهبردی ناجا
فارسی 2538-1946
4
فارسی
5
مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
فارسی 2345-4512
6
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2228-7078
7
فارسی
8
دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9570
9
فارسی
10
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان
فارسی 2382-9551
11
فارسی
12
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-6024
13
دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده منابع سازمانی
فارسی
14
فارسی
15
فارسی
16
فارسی
17
فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
فارسی
18
فرماندهی انتظامی استان مازندران- دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
19
فرماندهی انتظامی استان مرکزی- دفترتحقیقات کاربردی
فارسی 2476-2792
20
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
فارسی 2383-4021
21
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9367
22
فارسی
23
فارسی 17353823
24
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی
25
فرماندهی انتظامی استان اردبیل
فارسی 4048- 2383
26
فارسی
27
فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی
فارسی 23221038
28
فارسی
29
فرماندهی انتظامی استان سیستان وبلوچستان
فارسی
30
فرماندهی انتظامی استان قزوین
فارسی
31
فارسی 2345-6302
32
فارسی
33
فرماندهی انتظامی استان همدان
فارسی 2383-3548
34
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
فارسی 2433-6047
35
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فارسی
36
فارسی
37
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2538-4090
38
فارسی
39
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-4005
40
بازرسی کل ناجا
فارسی 2383-4463
41
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
فارسی
42
معاونت تربیت وآموزش ناجا
فارسی 2382-96137
43
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی
44
مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفاناجا
فارسی
45
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
فارسی
46
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2383-3637