# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی-پژوهشکده انتظامی،امنیتی،اجتماعی
فارسی
2
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2228-7078
3
فارسی
4
دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9570
5
فارسی
6
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-6024
7
دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده منابع سازمانی
فارسی
8
فارسی
9
فارسی
10
فرماندهی انتظامی استان مازندران- دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
11
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
فارسی 2383-4021
12
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 1735-9367
13
فارسی
14
فارسی 17353823
15
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی
16
فارسی
17
فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی
فارسی 23221038
18
فرماندهی انتظامی استان سیستان وبلوچستان
فارسی
19
فارسی
20
فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد
فارسی 2383-3793
21
فرماندهی انتظامی استان گلستان - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
22
فارسی
23
فرماندهی انتظامی استان همدان
فارسی 2383-3548
24
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
فارسی 2433-6047
25
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فارسی
26
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2538-4090
27
فارسی
28
فارسی
29
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
فارسی
30
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی
31
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
فارسی 2383-3637