# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
مرکز مطالعات راهبردی ناجا
فارسی 2538-1946
2
مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
فارسی 2345-4512
3
فارسی
4
فارسی
5
فارسی
6
فارسی
7
فارسی 2345-6302
8
فارسی
9
دانشگاه علوم انتظامی امین
فارسی 2008-4005
10
بازرسی کل ناجا
فارسی 2383-4463
11
پلیس آگاهی ناجا
فارسی 1735-272X
12
مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی ساحفاناجا
فارسی