# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
فارسی
2
فارسی
3
فرماندهی انتظامی استان مرکزی- دفترتحقیقات کاربردی
فارسی 2476-2792
4
فرماندهی انتظامی استان سیستان وبلوچستان
فارسی
5
فرماندهی انتظامی استان قزوین
فارسی
6
فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد
فارسی 2383-3793
7
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
فارسی 2008-2096
8
معاونت تربیت وآموزش ناجا
فارسی 2382-96137
9
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
فارسی