# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی/دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-5810
2
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
فارسی
3
فرماندهی انتظامی استان زنجان
فارسی
4
فارسی
5
فرماندهی انتظامی استان گلستان - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی
6
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
فارسی 2008-2096
7
فارسی
8
پلیس آگاهی ناجا
فارسی 1735-272X