# عنوان نشریه صاحب امتیاز کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار
1
معاونت تربیت وآموزش
فارسی 2382-9613
2
فارسی
3
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان
فارسی 2382-9551
4
فارسی
5
فارسی
6
فارسی
7
فارسی
8
فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی
فارسی
9
فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی/دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-5810
10
دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد
فارسی
11
فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
فارسی
12
فارسی
13
فرماندهی انتظامی استان مرکزی- دفترتحقیقات کاربردی
فارسی 2476-2792
14
فارسی 2228-6241
15
فارسی
16
فرماندهی انتظامی استان اردبیل
فارسی 4048- 2383
17
فرماندهی انتظامی استان ایلام
فارسی 2423-5792
18
فرماندهی انتظامی استان البرز - دفتر تحقیقات کاربردی
فارسی 2345-3354
19
فرماندهی انتظامی استان بوشهر
فارسی
20
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
فارسی
21
فارسی
22
فارسی
23
فرماندهی انتظامی استان زنجان
فارسی
24
فارسی
25
فرماندهی انتظامی استان قزوین
فارسی
26
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
فارسی 2676-5233
27
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
فارسی 2008-2096
28
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فارسی 1753-8280
29
معاونت تربیت وآموزش ناجا
فارسی 2382-96137
30
پلیس امنیت عمومی ناجا
فارسی 3349-2476
31
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
فارسی
32
مهندسی نیروی انتظامی
فارسی